Velkommen til det nye website for Stendysseskolen i Horne. | Ansvarshavende redaktør: Hans Wendelboe | Tlf. 2515 2436

Hvad er en friskole?                        
Friskoler er grundskoler, der kan tilbyde undervisning for børn fra børnehaveklassen til 10. klasse. Som oftest er friskolerne opstået som et forældreinitiativ på baggrund af Grundlovens §76, der fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt. Friskolerne er dermed et alternativ til folkeskolen og fungerer under Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne "skal stå mål med undervisningen i folkeskolen".I Danmark går friskoletraditionen tilbage til midten af 1800-tallet, hvor især Christen Kold og N.F.S. Grundtvig spiller en stor rolle som inspiratorer.

I dag afspejler friskolerne en bred vifte af skoler grundlagt på forskellige religiøse, livs- og værdigrundlag: grundtvig/koldske friskoler, Rudolf Steiner skoler, muslimske friskoler, Run Hubbard skoler, adventistskoler, skoler med særligt pædagogisk grundsyn og mange flere. Skolerne afgør frit, hvilke elever, de vil optage på skolerne.


Hvem driver en friskole?
Friskoler er selvejende institutioner, der drives af en forældrevalgt bestyrelse. Bestyrelsen er skolens højeste myndighed og har det overordnede ansvar for skolens drift. Bestyrelsen ansætter og afskediger såvel skoleleder som lærere.

For at oprette en friskole, skal der være en kreds af mennesker, der ønsker det. Bag de fleste friskoler er der derfor en skolekreds, som består af et antal familier og enkeltpersoner, der sammen danner kreds om skolen. Til skolekredsen hører også ofte folk, der ikke længere har børn på skolen.

 
Friskolernes økonomi
Friskolerne modtager i øjeblikket 71% af den gennemsnitlige folkeskoleudgift i statstilskud. Hertil kommer bygnings- og fripladstilskud. Friskolerne finansierer specialundervisning og dansk som andetsprog indenfor denne tilskudsramme.

 • I gennemsnit koster det 13.500 kr. pr. år at have sit barn på en friskole.
 • Skolernes egendækning (skolepenge og »øvrige indtægter«) svarer til 18,5% af skolernes samlede indtægter.
 • Der er i 2014 sat 28,6 mio. kroner af på Finansloven til fripladstilskud i de frie grundskoler. Tilskuddet skal sikre, at forældre uanset indkomst kan gøre brug af det frie skolevalg. Beløbet dækker dog kun 30 pct. af det ansøgte beløb.
 • Driftstilskuddet til en friskole varierer efter skolestørrelse, landsdel og antal elever over og under 13 år.
 • På mange friskoler varetager forældrene skolens rengøring, skolens vedligeholdelse m.v. og på den måde sparer skolen nogle udgifter.


Elevtal
15 pct. af de danske grundskoleelever går på de cirka 540 frie grundskoler, der findes i Danmark, svarende til 105.000 elever. Til sammenligning er der cirka 1.300 folkeskoler i Danmark med cirka 570.000 elever. 

Det gennemsnitlige elevtal i folkeskolen er 380 elever med en gennemsnitlig klassekvotient 19,4 elever. I de frie grundskoler er det gennemsnitlige elevtal 196 med en klassekvotient 15,6 elever.

Nye og lukkede friskoler og folkeskoler
Hvert år skal nye friskoleinitiativer anmeldes i Undervisningsministeriet inden den 15. august året før skolestart. Der skal samtidigt indbetales 20.000 kr. i depositum og yderligere 10.000 kr. i depositum pr. 1. februar året før skolestart.

Antal skoleanmeldelser til Undervisningsministeriet 2007 - 2011

 • 15. august 2007 (til opstart 2008):
  28 skoleinitiativer  
 • 15. august 2008 (til opstart 2009):
  15 skoleinitiativer  
 • 15. august 2009 (til opstart 2010):
  28 skoleinitiativer  
 • 15. august 2010 (til opstart 2011):
  66 skoleinitiativer 
 • 15. august 2011 (til opstart 2012):
  39 skoleinitiativer
 • 15. august 2012 (til opstart 2013):
  27 skoleinitiativer
 • 15. august 2013 (til opstart 2014):
  29 skoleinitiativer

Det er vel at mærke langt fra alle anmeldte skoleinitiativer, der bliver realiseret. Det skyldes blandt andet, at en række innitiativgrupper alligevel ikke får brug for deres skoleinitiativ, fordi den lokale folkeskole ikke lukkede.

Hvert år opstår også et antal friskoler, som IKKE udspringer af lukningstruede folkeskoler, men fordi en gruppe forældre ønsker at oprette en friskole, som tilbyder et værdigrundlag, pædagogik, ideologi eller livsanskuelse, som folkeskolen i området ikke tilbyder.  

 

Prøver i friskolerne
De frie grundskoler har lovhjemmel til at være prøvefrie. I Dansk Friskoleforening har ca 30 skoler valgt at være prøvefrie. Desuden søger en række skoler årligt fritagelse for at aflægge afgangsprøver i kristendom og/eller historie på baggrund af skolens værdigrundlag.
 


Tilsynet med friskolerne
Tilsynet med en friskoles undervisning består af:

 • Statens tilsyn: Undervisningsministeren kan beslutte at føre et skærpet tilsyn med en skole, og kan i den forbindelse beslutte, at kommunalbestyrelsen i skolekommunen skal føre dette tilsyn eller dele deraf. Det skærpede tilsyn kan resultere i, at undervisningsministeren træffer beslutning om, at en friskole ikke længere er tilskudsberettiget.
 • Forældrekredsens tilsyn: Det påhviler forældrene på en friskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen beslutter selv, hvordan tilsynet skal udøves.
 • Certificeret tilsynsførende eller selvevaluering: Forældrekreds og bestyrelse skal i fællesskab vælge mellem enten en eller flere certificerede, eksterne tilsynsførende eller selvevaluering. 

 


Læs mere om friskolen på
Friskoleforeningens hjemmeside.

§
Friskoleloven